Vad är styckegods

Vad är styckegods? Vikt, paketering och kostnader för frakt

 • 2024-05

Styckegods är en term inom logistik och transport som avser enskilda godsenheter som kan hanteras separat under transport, såsom kartonger, pallar eller stora paket. Denna form av godshantering är grundläggande inom transportindustrin då den tillåter för en flexibel och effektiv hantering av varierade godsstorlekar och -volymer. För såväl privatpersoner som företag är förståelsen av fraktklasser och dess hantering viktig för att optimera logistikkedjor och minska kostnader, samtidigt som man upprätthåller godssäkerhet och leveransprecision.

Integrationen av modern teknik som RFID och GPS-spårning har ytterligare förbättrat hanteringen av styckegods genom att öka spårbarheten och transparensen i leveranskedjan. Dessa tekniker gör det möjligt för företag att realtidsövervaka sina sändningar och snabbt identifiera och åtgärda eventuella avvikelser eller störningar under transporten. Resultatet är effektivare fraktprocesser, snabbare leveranstider och minskade risker för skador eller förluster, vilket i sin tur leder till högre kundnöjdhet och optimerade operativa kostnader.

Läs vidare för att få en insikt i olika fraktklasser och modern transport.
Vad är styckegods

Varför finns olika fraktklasser – och vilka finns?

Fraktklasser är ett grundläggande element inom logistikbranschen, designade för att standardisera och effektivisera hantering och transport av varierande typer av gods över både korta och långa sträckor. Dessa klasser delar in gods baserat på flera kriterier som vikt, storlek, och hanteringsbehov, vilket är avgörande för att kunna navigera i logistikens komplexitet på ett effektivt sätt.

Olika fraktklasser och deras betydelse

 • Styckegods
  Denna klass inkluderar gods som hanteras styckevis, vilket ofta innebär enskilda artiklar eller pallade varor som varje väger under 1000 kg. Styckegods är idealiskt för företag som behöver transportera medelstora till stora föremål som kan hanteras separat. Det ger flexibilitet i hantering och lastning, vilket är kritiskt för företag med varierande transportbehov.
 • Partigods
  Partigods är större än styckegods men inte tillräckligt stort för att klassificeras som fullgods. Denna kategori kan inkludera flera pallar med varor där totalvikten överstiger gränsen för styckegods men inte uppnår de fullständiga kraven för en full last. Partigods används ofta för mellanstora leveranser där det är mer kostnadseffektivt att sända som en delad last snarare än flera separata sändningar.
 • Fullgods (full last)
  Fullgods involverar transporter där hela lastutrymmet i ett transportfordon används av en enda kund. Detta inkluderar fulla lastbils-, container– eller järnvägsvagnslaster. Fullgods är effektivt för stora fraktvolymer som behöver flyttas över långa distanser, vilket minimerar fraktkostnad per enhet och optimerar logistiken.

Nyttan av att känna till fraktklasser

Att förstå och korrekt tillämpa dessa fraktklasser är kritiskt för att uppnå optimal kostnadseffektivitet och tidseffektivitet inom fraktsektorn. Korrekt klassificering hjälper till med:

 • Prissättning
  Genom att använda etablerade fraktklasser kan företag och logistikoperatörer ge mer exakta prisuppskattningar baserade på godsets vikt, storlek och krav på hantering.
 • Försäkring
  Korrekt klassificering är också avgörande för försäkringssyften, då det hjälper till att bestämma risknivån och den potentiella ersättningen vid skada eller förlust.
 • Riskhantering
  Att känna till olika fraktklasser gör det möjligt för företag att effektivt hantera och minimera risker relaterade till transport och lagring av varor.

För vem är det viktigt att ha koll på olika fraktklasser?

Kunskap om fraktklasser är kritisk för alla aktörer inom transport- och logistiksektorn, från speditörer till lagerarbetare och transportföretag. Det är även viktigt för företag som regelbundet skickar varor att förstå dessa klasser för att kunna budgetera sina fraktkostnader korrekt och säkerställa att deras varor hanteras på rätt sätt genom transportkedjan.
Vad är styckegods

Allt du behöver veta om styckegods – en komplett guide

Styckegods representerar en vital komponent inom logistik och transport, definierat som enheter av gods som hanteras och transporteras separat. Dessa enheter kan vara lådor, paket, pallar eller andra former av emballerade varor, vilka alla kan hanteras individuellt från avsändare till mottagare.

Typiskt sett har styckegods en fraktdragande viktgräns på upp till 1000 kg per enhet, men detta kan variera beroende på transportör och typ av transportmetod. Dimensionerna för en typisk pallenhet är vanligtvis begränsade till 120 cm i bredd och 120 cm i djup, med en höjd som kan variera men ofta inte överskrider 220 cm för att underlätta hantering och transport i olika fraktsystem.

Viktspektrum och dimensioner

 • Minimal vikt
  Vanligtvis från 1 kg, anpassat för småpaket.
 • Maximal vikt
  Kan sträcka sig upp till flera ton för specifika stycken, men standardiseras oftast till 1000 kg för att möta generella transportkrav och försäkringspolicyer.
 • Dimensioner
  Oftast inte överstigande standardpallstorlek vilket är 120×120 cm i bottenyta; höjden kan dock anpassas men hålls vanligtvis under 220 cm för att tillgodose transport i container eller på lastbilsflak.

Prisexempel för styckegods och andra fraktklasser

Prissättning för frakt varierar beroende på godsets fraktklass, vikt, volym, och transportavstånd. Att förstå dessa prisstrukturer är viktigt för alla företag som vill budgetera sina logistikkostnader effektivt. Här följer några exempel på hur prissättning kan se ut för olika fraktklasser som styckegods, partigods, och fullgods.

Prisexempel styckegods
För styckegods, som ofta innefattar mindre enheter eller enskilda pallar, beräknas priset ofta per kilo baserat på vikt och dimension. Till exempel, en sändning som väger upp till 500 kg och mäter mindre än en pallplats kan kosta runt 500-800 SEK inrikes. För internationella sändningar kan detta pris stiga betydligt beroende på destination och krav på tull och hantering.

Prisexempel partigods
Partigods, som vanligtvis omfattar flera pallplatser eller större kvantiteter än styckegods men inte fyller en hel lastbil, kan ofta få en reducerad enhetspris jämfört med styckegods tack vare den större volymen. Ett exempel kan vara en transport av tre pallar från Stockholm till Göteborg som kan kosta omkring 1500-2500 SEK beroende på servicealternativ och leveranstid.

Prisexempel fullgods
Fullgods, som innefattar användning av en hel lastbil eller container, prissätts vanligtvis till ett fast pris för hela transporten snarare än per kilo. Denna fraktklass är ofta mest kostnadseffektiv för stora leveranser där hela transportkapaciteten kan utnyttjas. Ett typiskt pris för en full lastbil från Malmö till Luleå kan ligga runt 10,000-15,000 SEK, beroende på specifika krav som drivmedelstillägg och lastningstider.

Ytterligare faktorer
Det är viktigt att notera att alla dessa priser kan påverkas av ytterligare faktorer som bränsletillägg, tillgång till lastnings- och lossningshjälp, samt eventuella speciella hanteringskrav för känsliga eller

Olika typer av paketering och emballage

Paketering och emballage spelar en kritisk roll i säker och effektiv transport med olika material och tekniker anpassade till de specifika behoven för varje typ av produkt. Rätt val av emballage säkerställer inte bara godsets skydd under transport utan bidrar även till att minska miljöpåverkan och kostnader genom att optimera vikten och volymen av sändningen.

Wellpapp och kartong
Detta är bland de vanligaste emballagematerialen för lättare styckegods och är särskilt populärt inom e-handeln. Wellpapp är kostnadseffektivt, lätt att återvinna och kan konstrueras för att passa nästan vilken produktform som helst.

Träpallar
För tyngre och skrymmande styckegods är träpallar och kratrar ett robust val. De är starka nog att skydda stora maskiner och andra tunga produkter och kan enkelt staplas, vilket gör dem idealiska för bulktransport och internationell frakt.

Plastemballage
Plastlådor och behållare erbjuder utmärkt skydd mot väder och vind och är återanvändbara. Plastemballage är lämpligt för flytande och temperaturkänsliga produkter tack vare sin vattentäta och isolerande egenskaper.

Skumfodring och skyddande inlägg
För ömtåliga föremål, som elektronik och glasartiklar, är skumfodring och andra skyddande inlägg viktiga för att dämpa stötar och vibrationer under transport. Dessa material kan skräddarsys för att passa exakt runt produkten, vilket minimerar rörelse och potentialen för skador.

Sträckfilm
Sträckfilm används för att säkra gods på pallar och skydda dem från damm och fukt, medan strappning med band av metall eller plast håller tyngre laster stabila och förhindrar att de rör sig under transport.

Utöver dessa material används ofta förseglingsband och etiketter för att ytterligare säkra förpackningarna och förse viktig information om hantering och risker. Genom att använda dessa olika typer av paketering och emballage kan företag säkerställa att deras produkter når destinationen i oskadat skick, vilket är avgörande för kundnöjdhet och företagets rykte.

Vad är styckegods

Branscher där styckegods förekommer frekvent

Styckegods är en väsentlig del av logistiken över flera sektorer, och är särskilt framträdande inom tillverkningsindustrin, elektronik, e-handel och detaljhandeln. Varje bransch har unika behov och utmaningar som påverkar hur gods hanteras och distribueras.

Tillverkningsindustrin
I tillverkningssektorn är styckegods ofta stora eller tunga komponenter som behöver transporteras till monteringslinjer. Det kan inkludera allt från fordonstillbehör till tunga maskiner. Logistik inom tillverkningen måste vara extremt välkoordinerad för att säkerställa att produktionsprocesser inte störs av förseningar eller felaktigheter i leveranser.

Elektronikindustrin
Elektroniksektorn förlitar sig på precisa och säkra transportmetoder för att hantera känsliga och värdefulla komponenter, såsom datorer, bildskärmar och hushållsapparater. Styckegods inom denna bransch kräver specialhantering för att skydda mot skador orsakade av vibrationer, stötar, och elektrostatisk urladdning under transport.

E-handel
E-handelsbranschen har revolutionerat detaljhandeln och ökat behovet av effektiv styckegodslogistik dramatiskt. Produkter av alla slag, från kläder till bokförpackningar, skickas direkt till kunder eller mellan distributionscentraler. Flexibiliteten och skalbarheten av styckegodslogistik gör det möjligt för e-handelsföretag att erbjuda snabba leveranstider och hantera stora variationsvolymer, särskilt under högsäsong.

Detaljhandeln
I detaljhandeln inkluderar styckegods allt från möbler till stora konsumentprodukter som inte lämpar sig för bulktransport. Effektiva godslösningar möjliggör snabb omfördelning av lager för att möta efterfrågan och stödja kampanjer eller säsongsspecifika behov utan att överbelasta lagerkapaciteten.
Vad är styckegods

Vanligaste transportmetoden för styckegods

De vanligaste transportmetoderna för styckegods är vägtransport med lastbil, järnvägstransporter och kombinerad intermodal transport som inkluderar sjö- och luftfrakt. Valet av transportmetod beror på distansen, godsets art och leveranstider. Intermodala lösningar är ofta fördelaktiga för längre distanser och internationella leveranser, tack vare deras kapacitet att integrera olika transportslag effektivt. Är du ett företag som skickar stora volymer årligen och vill ha professionell hjälp på området? Läs då mer på www.essingerail.se för hjälp att ta fram en effektiv, miljövänlig och kostnadseffektiv transportlösning.

Rekommendationer för företag som skickar mycket styckegods

Företag som skickar mycket styckegods kan dra nytta av investeringar i supply chain management-system (SCM) för att optimera sina fraktkedjor. Andra strategier inkluderar implementering av logistikoptimering för att effektivisera rutter och lagerhållning, samt att använda IT-system för att få realtidsdata om godsflyttningar. Samlastning, där flera försändelser delar samma transportmedel, är också en kostnadseffektiv lösning som kan reducera miljöpåverkan och transportkostnader.

Denna omfattande guide om olika fraktklasser belyser vikten av att förstå och optimera användningen av olika godstyper i fraktkedjan. Genom att införliva dessa kunskaper kan företag inte bara förbättra sin operativa effektivitet utan också bidra till en mer hållbar och kostnadseffektiv distributionslogistik.